Blog Archives

Đưa nhện đi chơi | Bringing spiders out

Cháu đưa đàn nhện đi chơi Ông nói Mày ôm cho khéo không rơi cả bầy Cháu cho vào cái túi dầy Ông nói Chân tay nó mỏng, hẳn tày hoày ra Quả, mười chết bảy còn ba Hai còn … Continue reading

Aside | Posted on by | Leave a comment