Category Archives: Uncategorized

W48: Act 1 (P2)

(continued) V – That’d be ideal. (beat) LY (descends from platform) – Tell you what. Act I is done. It is by itself a finished play. If you want one so badly and cannot wait for an uncertain amount of time … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

W47: Act 1 (P1)

CHARACTERS (In order of appearance) CHARACTER #1             LY, a playwright. 50-ish. Female. Looking like Helena Bonham Carter.  CHARACTER #2             V, a producer. 30-ish. Slim and chic. Can be female or male. Either way, V has the gait of a tango dancer CHARACTER … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Week 41: “Song, Nathan, Larson, Top, Upright, Team, No hair, Off-white”

I’d ride a shark one day, says Nathan You can, says Larson The shark will sing a song I wouldn’t understand, but I’d smile with it, says the one with no hair You can, says Larson We would swim to … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, Uncategorized | Leave a comment

hát: ru táo

ngủ ngon quả táo rụng lên trời bay nhanh đám mây nặng chực rơi cuộn tròn ngày gần tắt thu vào lời gần ngắt tôi nghĩ tới nơi còn vương viền hình em miền le lói đó có ngủ không? … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: Sang đồi

Tóc em mượt huyền như suối Bỗng con cá chuối mò ra Trắng như hoa Ới a Trán em thơm đằm như mạ Bỗng con quạ lù đù Thập thò thập thù Ịn ừ Tay em êm tựa vi lô … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: cây thù lù

à ơi cái giống thù lù quả xanh không tỏ nỗi mù quả sanh à ơi ai hái để dành mát ngày nóng nực mấy lành viên niên à ơi cây dại cành điên con trâu cũng gặm mà tiên … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

hát: thân em

thân em như cái lồng bàn gá vào gác bếp úp càn ngửa khôn tân thời tủ lạnh có hơn rỗng lòng em vẫn không hờn chi ai nhặng ruồi dấp díu canh dài đếm bao khe kẽ em cài … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized, unstranslatable | Leave a comment