Category Archives: a story a week, 52 weeks to write

hát: cô Kờ ngủ trưa

ghếch chân lên trán đánh giấc trưa một mảnh mộng con bé cũng thừa ấp e dè chén chưa đầy bát khủng khỉnh đong đưa nữa vẫn vừa Advertisements

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc | Leave a comment

Hát: The physicist’s Ferris wheel

They’ve built a ferris wheel In the zoo where afternoons spill on ice-cream trucks And the trees, tall and short Absorb the larks’ trills The ferris wheel lights up at night Spins it spins as leisurely as the days o … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, Uncategorized | Leave a comment

Hát: tiếng trên đồng

Con lừa ra vào ngơ ngác Núi phẳng như đồng Hang phẳng như đồng Đồng trống không Con lừa ra vào ngơ ngác Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi Sông cạn như đồng Giếng cạn như đồng Đồng … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Hát: Ngày ngày trông trông

Một ngày tắc kè không đổi màu Tôi sẽ mang cho em Đám mây nhàu Gói xôi Một ngày kiến không dẫn đường Tôi sẽ mang cho em Vạt nắng gương Soi lưng em đằm bóng Ngày nào không dài … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized | Leave a comment

Week 30

There is a crayon in my head Which draws things I don’t get There is a shovel in my head Which digs holes I don’t need There is a needle in my head Which for lack of thread Just lies … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

Week 29

As you’re gone The gap between knowing and accepting Is about a week long. I’ll give it that To forget Then perhaps Another To reflect And another To recall Then the last To regret Next week I shall write it … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, Uncategorized | Leave a comment

Week 28

Your pieces ramble around Behind my battle ground My pawn nears your end wall It takes a step Though not needing to do it Your king Doesn’t look back Nor Can it do so For we both know Here comes … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | Leave a comment