Hát: Sang đồi

cropped-img_4303.jpg

Tóc em mượt huyền như suối
Bỗng con cá chuối mò ra
Trắng như hoa
Ới a

Trán em thơm đằm như mạ
Bỗng con quạ lù đù
Thập thò thập thù
Ịn ừ

Tay em êm tựa vi lô
Bỗng con giun loắng ngoắng
Quấn vẫn quẫy sằng
Ậm ằng

A cái thân em
Nửa thẳng nửa chùng
Cành trơn cành rậm
Nút vòng nút xuôi
Bỗng đâu một sáng xanh giời
Bắt con cá chuối
Sang đồi biên thơ
Í ơ

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s