hát: cây thù lù

cropped-img_4303.jpg

à ơi cái giống thù lù
quả xanh không tỏ nỗi mù quả sanh
à ơi ai hái để dành
mát ngày nóng nực mấy lành viên niên
à ơi cây dại cành điên
con trâu cũng gặm mà tiên cũng nhờ
à ơi có thấy bao giờ
xin nương cho khéo chớ vờ thanh minh
à ơi bôm bốp tính tình
à ơi đôi nhẽ ơi mình ơi ai

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s