Hát: tiếng trên đồng

Con lừa ra vào ngơ ngác
Núi phẳng như đồng
Hang phẳng như đồng
Đồng trống không
Con lừa ra vào ngơ ngác

Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi
Sông cạn như đồng
Giếng cạn như đồng
Đồng trống không
Con cá xuôi xuôi con cá xuôi xuôi

Bước một vòng lăn một vòng
Nhìn cây nhìn suối
Nhảy lên ngồi xuống
Còn nơi nào để bước để lăn để nhảy để ngồi

Ứ ứ a a
Ứ ứ a a
Tiếng dội lên đồng
Đồng trống không
Ứ ứ a a
Ứ ứ a a
Tiếng dội không
Không không không
Ứ ứ a a
Ứ ứ a a

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, lyric, song, tình hình âm nhạc, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s