Monthly Archives: June 2018

Week 22

May the Do# of your piano Sound May your lego pieces Fit May your dog Eat May your door Shut tight May the past Rest May our pictures there Vanish And may you Too.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

Week 21

How far is far when we’re born to forget? O – paths! A – we’re born.

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, egreentea, next to me, notranslation, Uncategorized | Leave a comment

nhà Hoa – P10 (và không đăng nữa)

Tic tic tic tic. Tic tic tic tic. Tic tic tic tic. 15:00:00. Dãy số nháy năm lần rồi biến mất. Cùng với nó, cái đảo và mặt chất lỏng đông màu đen cũng tan biến đi như thể một … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | 3 Comments

nhà Hoa – P9

[…] Nhiệt độ bên trong và bên ngoài cân bằng hoàn hảo. Born thấy làn khí nhẹ len cùng với mình vào căn phòng tối hơn phòng ngoài, có mùi da dễ chịu. Đúng như cậu Tiếp tân nói (cậu … Continue reading

Posted in 52 weeks to write, a story a week, a story a week, 52 weeks to write, nhà Hoa, notranslation, Uncategorized | Leave a comment