xuôi dòng

đò

Đò con một chiếc xuôi dòng
ta đi thấy ngược, ta vòng vào đây
Ngó ai tha thướt như mây
ta theo. Người quát: “Ơ này, đi đâu?”

Đò bao chuyến mãi không thấy bến
Đã cam rồi, lại đến được đây
Há người rỗi được đôi ngày
tôi xin thưa chuyện, tửu thay cho trà

Người khen ta khéo ăn khéo nói
chưa trọn tuần đã gói mở dập dình
Người rằng thuỷ tại hữu kình
trông sương trông gió trông hình mà xuôi.

Ta trông đến cạn nước rồi
Lộng khơi trong đục chẳng lơi bận nào
Người rằng ư ẩn khôn lào
Chăng chi dăm khúc thế nào cập khôn

Bỗng nghe gió chướng xà qua gáy
Thu tửu về, ta quẩy nải đi
Người canh cho đích triều kì
Ta trì hồi vậy, người thì lơi neo

Một mình, ta thả dây lèo
Dây ngắn, buồm không giương, ta đành chèo cho xong
Một mình, ta lại xuôi dòng
Bến nào ngược nước ta sẽ lại vòng vào chơi.

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s