nóng | the heat

americantoad3
Nóng đến nỗi
chuồn chuồn khóc nứt cả môi
xương rồng vãi đái nhái thôi phập phò
dế ve cụp đít ngưng hò
tò vò nín đẻ nhện thò chân ra.

định về để tắm ao nhà
ao nhà hết nước nên ta lên cầu
trên cầu lặng gió phát sầu
áo ta đã cởi phải thâu vào lòng
trong lòng ta sứt mấy vòng
ai khâu lại giúp ta trồng cây cho.

“Cây gì cơ?”
“cây si nhé?”
“To hay bé?”
“to thật to”
“Thì lâu lắm”
“có vội không?”
“…”
“đi đâu đấy?”
“…”
“coi chừng đá và dây”
“…”

Nóng to
đổi nắm xôi vò
lấy quạt mo
quạt
quạt.

---

There’s so much heat that
dragonflies’ lips crack from crying
cacti seep, toads cease to puff
crickets and cicadas silently tuck in
wasps no longer breed, spiders stick out their legs

I want to bathe in my pond
But it’s drained so I climb on the bridge
There’s no wind there, so sad
My top removed and at once taken back in
My inside here and there chip
I’d grow a tree for anyone who helps.

“What kind of tree?”
“A banyan”
“Tiny or grand?”
“As grand as it gets”
“Too much time is needed”
“Are you rushing?”
“…”
“Where’re you heading?”
“…”
“Beware of stones and threads”
“…”

Major heat
I exchange a ball of rice
for a fan of betel leaf
to fan
fan

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in 52 weeks to write, a story a week, translation, Uncategorized, unstranslatable. Bookmark the permalink.

2 Responses to nóng | the heat

Leave a Reply to Bà Tám Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s