gửi N

donkey under olive tree - 1

N thân,

tôi vẽ tặng bạn một con lừa con nép dưới bóng cây oliu già. không phải vì vẽ dễ mà vì viết cho bạn khó bỏ mịa, ngồi cả tuần vẫn đếch biết nói gì. thì vẽ. cây chi mà nhiều lá quá!

hình nguyên bản thơ mộng như một cảnh trong truyện ‘con lừa và tôi’ còn tranh này thì giống tôi vẽ con lừa, thông cảm nhé.

tôi mong bạn – bạn dịu dàng và cần mẫn như con lừa xinh – sẽ luôn tìm được cái cây to như vầy mà trú nắng.

T

Dear N,

I draw for you a small donkey resting under an old olive tree. Not because drawing comes easy but because writing to you is shit hard, I have spent the whole week not knowing what to say. So I draw. This tree has so many leaves man.

The original picture is as poetic as a scene in that book “the donkey and me”, this drawing in contrast is just me drawing a donkey, please understand.

I hope that you – gentle and hardworking like a sweet donkey you – will always find such a big tree to shield from the heat.

T

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in a letter a week, egreentea, translation, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s