Gửi J

 

sky-01Tôi đang ở giữa một nơi trống không và trời tối nhanh đến phát sợ. Cơ bản là kém khoa chiêm tinh nên tôi không thấy sao Bắc Cực để dõi theo nhưng cũng chẳng có tú cầu nào dẫn đường cho đặng vì con đường tôi muốn đi, cái con đường bạn đang đi, có hướng đến vầng tinh nào đâu.

Tôi đang đi theo bạn, và có lẽ tôi sẽ theo bạn mãi. Thư này khi ta gặp được nhau thì tôi sẽ biên lại chỉn chu và trao bạn tận tay.

Giờ tôi đốt cái đuốc lên mà đi đã.

Tôi sẽ nhớ dặn những người nói thay lời tôi “ráp hành động với ngôn từ và ngôn từ vào hành động” như bạn đã dặn tôi khi trước.

Với 300 nụ cười và 300 hình thái khác,

T

—–

Dear J,

I’m in the middle of a vast nowhere and it’s getting dark so speedily. Unequipped as I am in astrology I see no North Star to follow, yet no asteroid would be useful in shining my path because such path, the one you have been travelling, doesn’t seem to aim at stardom.

I am just following you and I may do so eternally. Whence we meet, I shall write this letter properly and hand it to you.

Now I need to light up a torch and depart.

I’ll remember to ask the ones speaking my words in my stead to “suit the action to the word, the word to the action” just like you’ve enjoined me before.

With 300 smiles and 300 other expressions,

T

About tara1910

I write to describe, with hopes that my description is truthful.
This entry was posted in a letter a week, egreentea, translation, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s