Monthly Archives: March 2012

Bà mình gần tám mươi tuổi. Bà nói trước năm 1935 không ai kê khai ngày tháng sinh cả (mẹ cần-phơm) và  chứng minh nhân dân chỉ ghi tượng trưng là 1930. Chắc tính tới năm 2012 bà còn khoảng … Continue reading

Posted in next to me | Tagged | Leave a comment